Alla inlägg av Administratören

FÖRHÅLLNINGSREGLER

221211

Det har noterats att vissa föremål ställs i soprummet, som inte hör hemma i detta rum. Just nu står en diskmaskin, ett metallunderrede och ett par långa metallstänger i soprummet. Dessa är det ingen som kommer att transportera bort utan vi vill uppmana den/de som ställt dessa saker i soprummet att själva transportera dem till närmsta återvinningscentral.

Likaså har vissa föremål ställts i gångarna, utanför källarförråden, i källarutrymmena. Detta är inte heller tillåtet bl a pga ökad brandrisk, och bör omgående tas bort av den/de som ställt dessa saker i källargångarna.

I de fall man får reklamblad i sin postlåda som man inte önskar behålla, är det inte tillåtet att lägga dessa på bänken ovanför postlådorna, eller lägga i någon annans postlåda, utan var och en får ombesörja att kasta. Vi har bra källsortering i soprummet och dessutom är det en ökad brandrisk om det ska ligga lösa papper i entrén.

I dessa juletider är det många som beställer paket på nätet. Vi vill uppmana alla att vika ihop tomma kartonger innan de läggs i sortering för papper. Det blir snabbt överfullt i dessa soptunnor annars, och vi betalar för hämtning enligt schema.

Slutligen, det som händer efter julhelgen, – julgranar måste tas om hand av var och en och får inte ställas i soprummet.

Om inte dessa tämligen enkla förhållningsregler följs av samtliga medlemmar i föreningen, måste styrelsen överväga att vidta lämpliga åtgärder.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Bästa medlemmar,

Ingen av oss har undgått att vi lever i oroliga tider, inte minst vad gäller vardagsekonomin. Stigande räntor, skenande energipriser och bl a till följd av detta en rekordhög inflation.

Detta är självklart realiteter, som vi i styrelsen har att ta hänsyn till, när vi planerar för föreningens verksamhet inför 2023. Vi lade för några år sedan fast principen, att föreningens medlemmar alltid bör betala avgifter för de kostnader som föreningen har med fokus på kommande år. Vi har en bra likviditet med en stark kassa. Vår ambition är alltså inte att ta ut avgifter som ytterligare stärker vår kassa avsevärt, men inte heller att ha avgifter som inte täcker våra kostnader, så att vi över tid minskar vår kassa.

Av den anledningen sänkte vi våra avgifter för något år sedan i två steg med ca 20%, då vi noterade, att de avgifter vi då tog ut skapade ett, enligt vår bedömning, för stort överskott. När vi nu, enligt tidigare information, vid årsskiftet höjer våra avgifter med 15%, så är detta till följd av skäl, som vi angett ovan. Notera dock att vi trots höjningen fortfarande har lägre avgifter, än de vi hade innan nämnda sänkning.

En stor osäkerhet råder inför vintern och kommande år vad gäller våra elpriser. En del av den el vi konsumerar betalas individuellt per lägenhet och kommer på våra hyresavier. Idag betalar vi 1,008kr/kWh exkl moms, vilket är långt under marknadspris och det föreningen betalar. Riksbyggen rekommenderar oss att höja detta pris till 2,63 kr/kWh. Vi i styrelsen går på denna rekommendation och har beslutat att höja till denna nivå fr o m den 1 januari 2023.

Efterfrågan på garageplatser med tillgång till laddstolpar har ökat kraftigt det senaste halvåret. För att möta denna efterfrågan, så har vi i styrelsen beslutat att utöka antalet platser från nuvarande 6  stycken till 12. Tidpunkten för installationen är ännu inte bekräftad, men ambitionen är att den ska ske i början på året. Genom denna investering möjliggör vi för fler som just nu står i ”elbilskön” en plats.

Med vänlig hälsning och tillönskan om en God Jul

Styrelsen

OMVÄRLDEN

Ekonomin i vår förening är god men påverkas naturligtvis av det som nu händer i omvärlden, höjda räntor och högre el-och fjärrvärmekostnader. Styrelsen arbetar för närvarande med att prognosticera för olika scenarier vad gäller kostnader framöver. Styrelsen återkommer med mer information efter nästa styrelsemöte som äger rum den 17 oktober.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan

FRAMDRAGNING AV EL I GARAGET UNDER V 24

Under v 24, 13-17 juni, kommer arbete med att förbereda för el till framtida laddboxar i garaget att äga rum. Alla uppmanas vidta försiktighet vid in-och utkörsel under denna vecka.

För följande garageplatser måste bilägare frigöra 1 meter in mot vägg vid parkering av bil.  Detta gäller platser med följande nummer:

nr 10 tom 22 samt nr 28 tom 33. 

Styrelsen

 

VARMVATTEN

Igår fredag och idag på morgonen har många meddelat att de inte har varmvatten. Det verkar gälla för de flesta i fastigheten. Vi i styrelsen vet inte heller vad detta beror på men misstänker att det har med grävningarna i Västergatan  att göra. Vi kontaktar Eon och Secon med ännu utan resultat.  Om någon har tips om var man annars ska vända sig så meddela gärna.

Styrelsen

Grinden

Den automatiska öppningen av grinden mot gården verkar nu fungera. Om man upplever att grinden  går långsamt, går det inte att göra något åt detta. Enligt bestämmelser som finns får den inte öppnas/stängas snabbare än vad som nu är fallet pga risk för klämskador. OBS! viktigt att man inte försöker forcera öppning/stängning med hand eller fotkraft, då detta kan leda till att mekansimen förstörs.

 

Styrelsen