ÅRSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄSTER JOHANS

ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i RB BRF Mäster Johan kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid:    Måndagen den 10 juni kl. 18:30-20:30

Plats:                 Styrelserummet, källaren Västergatan 6

 

 • Om du är förhindrad att komma på stämman kan du utse ett ombud som röstar för dig.
 • Ombudet ska ha fullmakt för att få rösta för dig. Fullmakt kan laddas ner här: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Medlemsfullmakt_stamma.pdf. Tag med ifylld och signerad fullmakt till årsstämman.
 • Man kan endast vara ombud för en annan boende
 • Omröstning under stämman görs med handuppräckning. Den som är ombud röstar genom att   hålla upp fullmakten för den man är ombud för och detta räknas då som 2 röster
 • Årsredovisningen kan laddas ner elektroniskt från vår hemsida https://brfmasterjohan.com. Vi delar inte ut årsredovisningen i pappersform längre av miljöskäl
 • Lättare förtäring i form av smörgås och dryck kommer att serveras.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 20. Stämmans avslutande

 

Välkomna!

Malmö 2024-05-20, Styrelsen