Kategoriarkiv: Allmänt

MILJÖRUMMET

Målningsarbete  och övrig uppfräschning av miljörummet är nu slutfört. Dock har inte de nya skyltarna som ska sitta över tunnorna levererats, men bör snart vara på plats.

Styrelsen

MÅLNINGSARBETE

Målning av miljörummet startar den 12/2-2024. Kärlen kommer under tiden som arbetet pågår ställas i gången mot grinden och skyltarna sitta på tegelväggen.

När kärlen är borta från gången är miljörummet klart för användning.

Viktigt att alla gör sitt bästa för att sophanteringen ska ske så smidigt som möjligt under tiden som arbetet pågår.

Målningen längst upp i trapphusen kommer också att startas inom kort. Innan det sätter igång kommer styrelsen informera om detta i hissarna och i trapphusen.

Styrelsen

Brf Mäster Johan

Godkännande listor på e-mail adresser

Till samtliga boende

För att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och boende i föreningen önskar styrelsen upprätta e-mail listor sorterade efter trapphus. Ibland behöver styrelsen nå alla boende men i vissa fall finns någon fråga som kanske bara rör boende i en av trapporna, så som porttelefon, hiss eller liknanden.

För att följa regelverket kring GDPR behöver styrelsen ett godkännande från var och en, att använda e-mail adresser på detta sätt.

Vi ber därför alla att skicka in ett godkännande till info@brfmasterjohan.com, där namn och den e-mail adress som önskas användas, anges.

TACK på förhand

Styrelsen

 

INFORMATIONSMÖTE

INFORMATIONSMÖTE

Från och med 240201 höjs lägenhetsavgifterna med 20%, liksom avgiften för en garageplats, också 20%.

Med anledning av dessa höjningar bjuds alla medlemmar i Brf Mäster Johan in till ett informationsmöte, den 8 januari, 2024, kl 19.00. Mötet äger rum i styrelserummet i källaren Västergatan 6.

Bakgrunden till ovanstående avgiftshöjningar kommer att informeras om och därutöver om individuell avläsning av laddstolparna i garaget, samt om en förestående ommålning av miljörummet.

Tills dess önskar Styrelsen alla boende en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

 Obs!  vi påminner om att efter jul får inga julgranar ställas i soprummet. Var och en måste själv ombesörja borttransport.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Till alla boende i föreningen Brf Mäster Johan

Andrahandsuthyrning och uthyrning via Airbnb

För att hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid ett godkännande från styrelsen. Vilka riktlinjer som gäller för andrahandsuthyrning finns att läsa på Riksbyggens hemsida. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/lagar-och-regler/andrahandsuthyrning/

Att hyra ut sin lägenhet via Airbnb eller liknande tjänst faller under samma regler som alla andra former av andrahandsupplåtelse. Att hyra ut sin lägenhet genom Airbnb kan dock betraktas som hotellverksamhet vilket innebär att bostadsrättens användning står i strid med dess ändamål. En bostadsrätt ska användas som bostad och inte som kommersiell verksamhet.

Styrelsen för Brf Mäster Johan har enhälligt beslutat att inte godkänna upplåtelse av bostad via Airbnb eller liknande tjänst. Styrelsen vill värna vår förening och anser att det uppfattas störande för boende om många olika personer rör sig i fastigheten. Detta kan också utgöra en säkerhetsrisk eftersom taggar och nycklar används av personer som inte tillhör föreningen.

Om en bostadsrättsinnehavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd utgör detta en förverkandegrund. Om sådan uthyrning sker utan styrelsens godkännande kommer en rättelseanmodan skickas till berörd medlem.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan

 

INBROTTSFÖRSÖK

Under helgen har vi haft inbrottsförsök och skadegörelse i fastigheten. Någon har försökt bryta sig in till källarförråden på Gråbrödersgatan och i trapphuset Västergatan 6 har någon brutit sönder postfacken och även försökt ta loss den väggfasta bänken,

Styrelsen uppmanar alla att hålla ögonen öppna för obehöriga som vistas i trapphus eller källare.

Styrelsen

 

PORTTELEFON Gråbrödersgatan 4

Porttelefonen Gråbrödersgatan 4 är tillfälligt ur funktion. Felet uppmärksammades  omedelbart av styrelsen och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med felet. Systemet är gammalt och  det har visat sig svårt att få fram reservdelar. Reparatör är inbokad till fredag den 29/9 kl 07.30, och vi hoppas på en lösning.

Styrelsen

 

GÅRDFEST

Torsdagen den 14 september kl 18.00 bjuder vi in varandra till grillfest på västra gården. Det kommer finnas korv med bröd, glass, samt öl/vin/vatten att dricka. Alla varmt välkomna.

Hoppas på stor uppslutning!

Styrelsen

Familjerna Nihlberg och JohanssonRogne

ÅRSSTÄMMA 2023

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄSTER JOHANS

ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i RB BRF Mäster Johan kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, kl. 18:30-20:30

Plats:  Styrelserummet, källaren Västergatan 6

 • Om du är förhindrad att komma på stämman kan du utse ett ombud som röstar för dig.
 • Ombudet ska ha fullmakt för att få rösta för dig. Fullmakt kan laddas ner här: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Medlemsfullmakt_stamma.pdf. Tag med ifylld och signerad fullmakt till årsstämman.
 • Man kan endast vara ombud för en annan boende
 • Omröstning under stämman görs med handuppräckning. Den som är ombud röstar genom att   hålla upp fullmakten för den man är ombud för och detta räknas då som 2 röster
 • Årsredovisningen kan laddas ner elektroniskt från vår hemsida https://brfmasterjohan.com. Vi delar inte ut årsredovisningen i pappersform längre av miljöskäl
 • Lättare förtäring i form av smörgås och dryck kommer att serveras.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 20. Stämmans avslutande

 

Välkomna!

Malmö 2023-05-05

Styrelsen

ELPRISSTÖD

Angående elprisstödet

Vi vill informera om det statliga elprisstöd, som vår förening har utlovats och som kommer att utbetalas till oss senare i år. Stödet gäller elförbrukningen perioden oktober 2021 – september 2022. Föreningen ska ansöka hos Skatteverket från den 30 maj om att få elprisstödet utbetalt. Som beslutet från regeringen ser ut nu kommer bostadsrättsföreningar inte får något stöd för november-december 2022.

I en del bostadsrättsföreningar står den enskilde lägenhetsinnehavaren för sitt elnätsavtal och har som privatperson redan fått sitt elprisstöd efter att ha betalat ett högt pris för den aktuella perioden.

I vårt fall är det vår förening som står på elnätsavtalet och pengarna kommer alltså så småningom in på föreningens konto. Detta elnätsavtal omfattar samtliga lägenheter och dessutom alla gemensamma utrymmen i vår fastighet. Varje lägenhet i vår förening har individuell mätning av den s k hushållselen och på den månadsfaktura som Riksbyggen skickar ut på din avgift finns också en kostnad för hushållselen.

Vi har under en längre tid bibehållet ett lågt pris för vår el och vi betalade fram till den 31 december bara strax över 1:- /kWh, vilket är betydligt under det pris föreningen har betalat under hela det gångna året. På detta sätt har föreningen under i stort sett hela den period som är aktuell för elprisstödet subventionerat våra priser för hushållsel. Skulle vi välja att ta del av elprisstödet individuellt skulle föreningen gå minus med hänsyn till det subventionerade priset och vi som medlemmar endast betala ca 22 öre/kWh under den aktuella perioden (det pris vi betalat 101 öre minus elprisstödet 79 öre), vilket inte är rimligt, enligt, vår bedömning.

Vi har också haft kontakt med Riksbyggen och de delar styrelsens uppfattning och de skulle, om vi valt att låta elprisstödet gå vidare individuellt, debitera kostnaden för, det enligt dem, ganska omfattande arbetet.

Med anledning av detta har styrelsen vid sitt senaste möte beslutat, att det elprisstöd som kommer till vår förening ska behållas i den gemensamma kassan. Det kommer att stärka vår gemensamma ekonomi och kommer som en intäkt på innevarande år.

Som vi tidigare har meddelat, så har priset för vår hushållsel höjts till 2,63/kWh exkl moms  fr o m den 1 januari 2023, vilket kommer att debiteras först på våra avgiftsavier för april månad.

Styrelsen