Alla inlägg av Administratören

ÅRSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄSTER JOHANS

ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i RB BRF Mäster Johan kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid:    Måndagen den 10 juni kl. 18:30-20:30

Plats:                 Styrelserummet, källaren Västergatan 6

 

 • Om du är förhindrad att komma på stämman kan du utse ett ombud som röstar för dig.
 • Ombudet ska ha fullmakt för att få rösta för dig. Fullmakt kan laddas ner här: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Medlemsfullmakt_stamma.pdf. Tag med ifylld och signerad fullmakt till årsstämman.
 • Man kan endast vara ombud för en annan boende
 • Omröstning under stämman görs med handuppräckning. Den som är ombud röstar genom att   hålla upp fullmakten för den man är ombud för och detta räknas då som 2 röster
 • Årsredovisningen kan laddas ner elektroniskt från vår hemsida https://brfmasterjohan.com. Vi delar inte ut årsredovisningen i pappersform längre av miljöskäl
 • Lättare förtäring i form av smörgås och dryck kommer att serveras.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 20. Stämmans avslutande

 

Välkomna!

Malmö 2024-05-20, Styrelsen

OVK

Dags för Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK, samt rensning av frånluftskanaler

Torsdagen den 16 maj samt fredagen den 17 maj  kommer OVK att utföras i samtliga lägenheter.  Kontrollerna utförs av Kjellerups fastighetsförvaltning i samarbete med Lindsells. De som utför kontrollerna måste ha tillträde till varje lägenhet. Om man inte har möjlighet att vara hemma nedanstående tid, kan man lägga nyckeln till lägenheten i tuben som finns i ytterdörren.

Tidpunkt för kontrollerna är

Torsdagen den 16 maj 8-12, Gråbrödersgatan 4

Torsdagen den 16 maj 12-15.30, Västergatan 10

Fredagen den 17 maj 8-12, Västergatan 6

Fredagen den 17 maj 12-15.30, Mäster Johansgatan 5

Om tillträde till lägenhet inte ges på angiven tidpunkt måste lägenhetsinnehavare själv bekosta OVK med 1500:- + moms, då ytterligare besök i fastigheten måste göras.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

GARAGEPORTEN

Garageporten är i behov av en reparation, som utförs av Assa Abloy. För att reparationen ska kunna göras måste garageporten vara stängd under tre timmar.

Måndagen den 22/4 kl 10.00 – 13.00 kommer garageporten vara stängd och det är således inte möjligt att köra ut ur eller in i garaget under denna tid.

 

Styrelsen

TAKARBETE

Under nästa vecka, med början på onsdag den 2/4, påbörjas arbetet med att reparera taket på fastigheten Gråbrödersgatan. Taket har brister samt plåt under hängränna ska bytas mm.

Tidsplaneringen är vecka 14,15,16 och 17 och arbetstiderna är 08.00-17.00. Taket kan bli klart tidigare men arbetet är beroende av vädret. Om det regnar kan visst arbete inte utföras. Förhoppningsvis blir det inte några betydande olägenheter för boende, men för er som bor under detta tak och i intilliggande lägenheter kan det uppstå en del ljud under arbetets gång. Entreprenören kommer också att använda sig av hissen. Material till taket kommer lyftas upp med kran.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

MILJÖRUMMET

Målningsarbete  och övrig uppfräschning av miljörummet är nu slutfört. Dock har inte de nya skyltarna som ska sitta över tunnorna levererats, men bör snart vara på plats.

Styrelsen

MÅLNINGSARBETE

Målning av miljörummet startar den 12/2-2024. Kärlen kommer under tiden som arbetet pågår ställas i gången mot grinden och skyltarna sitta på tegelväggen.

När kärlen är borta från gången är miljörummet klart för användning.

Viktigt att alla gör sitt bästa för att sophanteringen ska ske så smidigt som möjligt under tiden som arbetet pågår.

Målningen längst upp i trapphusen kommer också att startas inom kort. Innan det sätter igång kommer styrelsen informera om detta i hissarna och i trapphusen.

Styrelsen

Brf Mäster Johan

Godkännande listor på e-mail adresser

Till samtliga boende

För att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och boende i föreningen önskar styrelsen upprätta e-mail listor sorterade efter trapphus. Ibland behöver styrelsen nå alla boende men i vissa fall finns någon fråga som kanske bara rör boende i en av trapporna, så som porttelefon, hiss eller liknanden.

För att följa regelverket kring GDPR behöver styrelsen ett godkännande från var och en, att använda e-mail adresser på detta sätt.

Vi ber därför alla att skicka in ett godkännande till info@brfmasterjohan.com, där namn och den e-mail adress som önskas användas, anges.

TACK på förhand

Styrelsen

 

INFORMATIONSMÖTE

INFORMATIONSMÖTE

Från och med 240201 höjs lägenhetsavgifterna med 20%, liksom avgiften för en garageplats, också 20%.

Med anledning av dessa höjningar bjuds alla medlemmar i Brf Mäster Johan in till ett informationsmöte, den 8 januari, 2024, kl 19.00. Mötet äger rum i styrelserummet i källaren Västergatan 6.

Bakgrunden till ovanstående avgiftshöjningar kommer att informeras om och därutöver om individuell avläsning av laddstolparna i garaget, samt om en förestående ommålning av miljörummet.

Tills dess önskar Styrelsen alla boende en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

 Obs!  vi påminner om att efter jul får inga julgranar ställas i soprummet. Var och en måste själv ombesörja borttransport.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Till alla boende i föreningen Brf Mäster Johan

Andrahandsuthyrning och uthyrning via Airbnb

För att hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid ett godkännande från styrelsen. Vilka riktlinjer som gäller för andrahandsuthyrning finns att läsa på Riksbyggens hemsida. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/lagar-och-regler/andrahandsuthyrning/

Att hyra ut sin lägenhet via Airbnb eller liknande tjänst faller under samma regler som alla andra former av andrahandsupplåtelse. Att hyra ut sin lägenhet genom Airbnb kan dock betraktas som hotellverksamhet vilket innebär att bostadsrättens användning står i strid med dess ändamål. En bostadsrätt ska användas som bostad och inte som kommersiell verksamhet.

Styrelsen för Brf Mäster Johan har enhälligt beslutat att inte godkänna upplåtelse av bostad via Airbnb eller liknande tjänst. Styrelsen vill värna vår förening och anser att det uppfattas störande för boende om många olika personer rör sig i fastigheten. Detta kan också utgöra en säkerhetsrisk eftersom taggar och nycklar används av personer som inte tillhör föreningen.

Om en bostadsrättsinnehavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd utgör detta en förverkandegrund. Om sådan uthyrning sker utan styrelsens godkännande kommer en rättelseanmodan skickas till berörd medlem.

 

Styrelsen

Brf Mäster Johan

 

INBROTTSFÖRSÖK

Under helgen har vi haft inbrottsförsök och skadegörelse i fastigheten. Någon har försökt bryta sig in till källarförråden på Gråbrödersgatan och i trapphuset Västergatan 6 har någon brutit sönder postfacken och även försökt ta loss den väggfasta bänken,

Styrelsen uppmanar alla att hålla ögonen öppna för obehöriga som vistas i trapphus eller källare.

Styrelsen