INBROTTSFÖRSÖK

Under helgen har vi haft inbrottsförsök och skadegörelse i fastigheten. Någon har försökt bryta sig in till källarförråden på Gråbrödersgatan och i trapphuset Västergatan 6 har någon brutit sönder postfacken och även försökt ta loss den väggfasta bänken,

Styrelsen uppmanar alla att hålla ögonen öppna för obehöriga som vistas i trapphus eller källare.

Styrelsen

 

PORTTELEFON Gråbrödersgatan 4

Porttelefonen Gråbrödersgatan 4 är tillfälligt ur funktion. Felet uppmärksammades  omedelbart av styrelsen och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med felet. Systemet är gammalt och  det har visat sig svårt att få fram reservdelar. Reparatör är inbokad till fredag den 29/9 kl 07.30, och vi hoppas på en lösning.

Styrelsen

 

GÅRDFEST

Torsdagen den 14 september kl 18.00 bjuder vi in varandra till grillfest på västra gården. Det kommer finnas korv med bröd, glass, samt öl/vin/vatten att dricka. Alla varmt välkomna.

Hoppas på stor uppslutning!

Styrelsen

Familjerna Nihlberg och JohanssonRogne

ÅRSSTÄMMA 2023

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄSTER JOHANS

ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i RB BRF Mäster Johan kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, kl. 18:30-20:30

Plats:  Styrelserummet, källaren Västergatan 6

 • Om du är förhindrad att komma på stämman kan du utse ett ombud som röstar för dig.
 • Ombudet ska ha fullmakt för att få rösta för dig. Fullmakt kan laddas ner här: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Medlemsfullmakt_stamma.pdf. Tag med ifylld och signerad fullmakt till årsstämman.
 • Man kan endast vara ombud för en annan boende
 • Omröstning under stämman görs med handuppräckning. Den som är ombud röstar genom att   hålla upp fullmakten för den man är ombud för och detta räknas då som 2 röster
 • Årsredovisningen kan laddas ner elektroniskt från vår hemsida https://brfmasterjohan.com. Vi delar inte ut årsredovisningen i pappersform längre av miljöskäl
 • Lättare förtäring i form av smörgås och dryck kommer att serveras.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 20. Stämmans avslutande

 

Välkomna!

Malmö 2023-05-05

Styrelsen

ELPRISSTÖD

Angående elprisstödet

Vi vill informera om det statliga elprisstöd, som vår förening har utlovats och som kommer att utbetalas till oss senare i år. Stödet gäller elförbrukningen perioden oktober 2021 – september 2022. Föreningen ska ansöka hos Skatteverket från den 30 maj om att få elprisstödet utbetalt. Som beslutet från regeringen ser ut nu kommer bostadsrättsföreningar inte får något stöd för november-december 2022.

I en del bostadsrättsföreningar står den enskilde lägenhetsinnehavaren för sitt elnätsavtal och har som privatperson redan fått sitt elprisstöd efter att ha betalat ett högt pris för den aktuella perioden.

I vårt fall är det vår förening som står på elnätsavtalet och pengarna kommer alltså så småningom in på föreningens konto. Detta elnätsavtal omfattar samtliga lägenheter och dessutom alla gemensamma utrymmen i vår fastighet. Varje lägenhet i vår förening har individuell mätning av den s k hushållselen och på den månadsfaktura som Riksbyggen skickar ut på din avgift finns också en kostnad för hushållselen.

Vi har under en längre tid bibehållet ett lågt pris för vår el och vi betalade fram till den 31 december bara strax över 1:- /kWh, vilket är betydligt under det pris föreningen har betalat under hela det gångna året. På detta sätt har föreningen under i stort sett hela den period som är aktuell för elprisstödet subventionerat våra priser för hushållsel. Skulle vi välja att ta del av elprisstödet individuellt skulle föreningen gå minus med hänsyn till det subventionerade priset och vi som medlemmar endast betala ca 22 öre/kWh under den aktuella perioden (det pris vi betalat 101 öre minus elprisstödet 79 öre), vilket inte är rimligt, enligt, vår bedömning.

Vi har också haft kontakt med Riksbyggen och de delar styrelsens uppfattning och de skulle, om vi valt att låta elprisstödet gå vidare individuellt, debitera kostnaden för, det enligt dem, ganska omfattande arbetet.

Med anledning av detta har styrelsen vid sitt senaste möte beslutat, att det elprisstöd som kommer till vår förening ska behållas i den gemensamma kassan. Det kommer att stärka vår gemensamma ekonomi och kommer som en intäkt på innevarande år.

Som vi tidigare har meddelat, så har priset för vår hushållsel höjts till 2,63/kWh exkl moms  fr o m den 1 januari 2023, vilket kommer att debiteras först på våra avgiftsavier för april månad.

Styrelsen

Laddstolpar i garaget

Arbetet med att installera nya laddstolpar i garaget, som påbörjats under dagen, kommer att fortsätta torsdag och fredag denna veckan.  Samtidigt kommer de gamla laddstolparna att bytas ut, så vi får samma system för samtliga stolpar då det gäller förbrukning.

Styrelsen

INFORMATION FRÅN TELIA

Här kommer information om teknisk data flytt till Telias nya Gemensamma KOmmunikations-plattform (GeKO) i Brf Mäster Johan (Riksbyggen)

Datum: 7 februari

Tid mellan: 09:00-17:00

Bakgrund:

Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam Kommunikations–plattform för Fiber.

Påverkan
För er som är nätägare (Fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter.

Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning.

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 90 200.

Har ni som fastighetsägare frågor eller funderingar kring dataflytten är ni välkomna att kontakta:

Anders Nilsson

Mail: Anders.z.nilsson@teliacompany.com

Med vänlig hälsning

 

ELPRISER

221212

Med väderprognoser som ändrats från kallt till mycket kallare och att kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn och Ringhals står stilla eller går på halvfart är det stor risk att elpriserna under den kommande veckan blir extremt höga. Allas förbrukning kommer att spela in när priserna sätts och det finns också en risk för att elen i Skåne måste stängas ner.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar till följande

 • Korta duschar
 • Fylla tvätt- och diskmaskiner innan de sätts på
 • Undvika användandet av torktumlare
 • Släcka lampor/tv/övrig elektronisk utrustning om man inte är i rummet
 • Vänta med julbaket

Styrelsen

FÖRHÅLLNINGSREGLER

221211

Det har noterats att vissa föremål ställs i soprummet, som inte hör hemma i detta rum. Just nu står en diskmaskin, ett metallunderrede och ett par långa metallstänger i soprummet. Dessa är det ingen som kommer att transportera bort utan vi vill uppmana den/de som ställt dessa saker i soprummet att själva transportera dem till närmsta återvinningscentral.

Likaså har vissa föremål ställts i gångarna, utanför källarförråden, i källarutrymmena. Detta är inte heller tillåtet bl a pga ökad brandrisk, och bör omgående tas bort av den/de som ställt dessa saker i källargångarna.

I de fall man får reklamblad i sin postlåda som man inte önskar behålla, är det inte tillåtet att lägga dessa på bänken ovanför postlådorna, eller lägga i någon annans postlåda, utan var och en får ombesörja att kasta. Vi har bra källsortering i soprummet och dessutom är det en ökad brandrisk om det ska ligga lösa papper i entrén.

I dessa juletider är det många som beställer paket på nätet. Vi vill uppmana alla att vika ihop tomma kartonger innan de läggs i sortering för papper. Det blir snabbt överfullt i dessa soptunnor annars, och vi betalar för hämtning enligt schema.

Slutligen, det som händer efter julhelgen, – julgranar måste tas om hand av var och en och får inte ställas i soprummet.

Om inte dessa tämligen enkla förhållningsregler följs av samtliga medlemmar i föreningen, måste styrelsen överväga att vidta lämpliga åtgärder.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Bästa medlemmar,

Ingen av oss har undgått att vi lever i oroliga tider, inte minst vad gäller vardagsekonomin. Stigande räntor, skenande energipriser och bl a till följd av detta en rekordhög inflation.

Detta är självklart realiteter, som vi i styrelsen har att ta hänsyn till, när vi planerar för föreningens verksamhet inför 2023. Vi lade för några år sedan fast principen, att föreningens medlemmar alltid bör betala avgifter för de kostnader som föreningen har med fokus på kommande år. Vi har en bra likviditet med en stark kassa. Vår ambition är alltså inte att ta ut avgifter som ytterligare stärker vår kassa avsevärt, men inte heller att ha avgifter som inte täcker våra kostnader, så att vi över tid minskar vår kassa.

Av den anledningen sänkte vi våra avgifter för något år sedan i två steg med ca 20%, då vi noterade, att de avgifter vi då tog ut skapade ett, enligt vår bedömning, för stort överskott. När vi nu, enligt tidigare information, vid årsskiftet höjer våra avgifter med 15%, så är detta till följd av skäl, som vi angett ovan. Notera dock att vi trots höjningen fortfarande har lägre avgifter, än de vi hade innan nämnda sänkning.

En stor osäkerhet råder inför vintern och kommande år vad gäller våra elpriser. En del av den el vi konsumerar betalas individuellt per lägenhet och kommer på våra hyresavier. Idag betalar vi 1,008kr/kWh exkl moms, vilket är långt under marknadspris och det föreningen betalar. Riksbyggen rekommenderar oss att höja detta pris till 2,63 kr/kWh. Vi i styrelsen går på denna rekommendation och har beslutat att höja till denna nivå fr o m den 1 januari 2023.

Efterfrågan på garageplatser med tillgång till laddstolpar har ökat kraftigt det senaste halvåret. För att möta denna efterfrågan, så har vi i styrelsen beslutat att utöka antalet platser från nuvarande 6  stycken till 12. Tidpunkten för installationen är ännu inte bekräftad, men ambitionen är att den ska ske i början på året. Genom denna investering möjliggör vi för fler som just nu står i ”elbilskön” en plats.

Med vänlig hälsning och tillönskan om en God Jul

Styrelsen

En förening för människor som vill bo där de lever