INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Bästa medlemmar,

Ingen av oss har undgått att vi lever i oroliga tider, inte minst vad gäller vardagsekonomin. Stigande räntor, skenande energipriser och bl a till följd av detta en rekordhög inflation.

Detta är självklart realiteter, som vi i styrelsen har att ta hänsyn till, när vi planerar för föreningens verksamhet inför 2023. Vi lade för några år sedan fast principen, att föreningens medlemmar alltid bör betala avgifter för de kostnader som föreningen har med fokus på kommande år. Vi har en bra likviditet med en stark kassa. Vår ambition är alltså inte att ta ut avgifter som ytterligare stärker vår kassa avsevärt, men inte heller att ha avgifter som inte täcker våra kostnader, så att vi över tid minskar vår kassa.

Av den anledningen sänkte vi våra avgifter för något år sedan i två steg med ca 20%, då vi noterade, att de avgifter vi då tog ut skapade ett, enligt vår bedömning, för stort överskott. När vi nu, enligt tidigare information, vid årsskiftet höjer våra avgifter med 15%, så är detta till följd av skäl, som vi angett ovan. Notera dock att vi trots höjningen fortfarande har lägre avgifter, än de vi hade innan nämnda sänkning.

En stor osäkerhet råder inför vintern och kommande år vad gäller våra elpriser. En del av den el vi konsumerar betalas individuellt per lägenhet och kommer på våra hyresavier. Idag betalar vi 1,008kr/kWh exkl moms, vilket är långt under marknadspris och det föreningen betalar. Riksbyggen rekommenderar oss att höja detta pris till 2,63 kr/kWh. Vi i styrelsen går på denna rekommendation och har beslutat att höja till denna nivå fr o m den 1 januari 2023.

Efterfrågan på garageplatser med tillgång till laddstolpar har ökat kraftigt det senaste halvåret. För att möta denna efterfrågan, så har vi i styrelsen beslutat att utöka antalet platser från nuvarande 6  stycken till 12. Tidpunkten för installationen är ännu inte bekräftad, men ambitionen är att den ska ske i början på året. Genom denna investering möjliggör vi för fler som just nu står i ”elbilskön” en plats.

Med vänlig hälsning och tillönskan om en God Jul

Styrelsen