Alla inlägg av Christina Lindh

ÅRSSTÄMMA 2023

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄSTER JOHANS

ÅRSSTÄMMA

Medlemmarna i RB BRF Mäster Johan kallas till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, kl. 18:30-20:30

Plats:  Styrelserummet, källaren Västergatan 6

 • Om du är förhindrad att komma på stämman kan du utse ett ombud som röstar för dig.
 • Ombudet ska ha fullmakt för att få rösta för dig. Fullmakt kan laddas ner här: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Medlemsfullmakt_stamma.pdf. Tag med ifylld och signerad fullmakt till årsstämman.
 • Man kan endast vara ombud för en annan boende
 • Omröstning under stämman görs med handuppräckning. Den som är ombud röstar genom att   hålla upp fullmakten för den man är ombud för och detta räknas då som 2 röster
 • Årsredovisningen kan laddas ner elektroniskt från vår hemsida https://brfmasterjohan.com. Vi delar inte ut årsredovisningen i pappersform längre av miljöskäl
 • Lättare förtäring i form av smörgås och dryck kommer att serveras.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 20. Stämmans avslutande

 

Välkomna!

Malmö 2023-05-05

Styrelsen

ELPRISSTÖD

Angående elprisstödet

Vi vill informera om det statliga elprisstöd, som vår förening har utlovats och som kommer att utbetalas till oss senare i år. Stödet gäller elförbrukningen perioden oktober 2021 – september 2022. Föreningen ska ansöka hos Skatteverket från den 30 maj om att få elprisstödet utbetalt. Som beslutet från regeringen ser ut nu kommer bostadsrättsföreningar inte får något stöd för november-december 2022.

I en del bostadsrättsföreningar står den enskilde lägenhetsinnehavaren för sitt elnätsavtal och har som privatperson redan fått sitt elprisstöd efter att ha betalat ett högt pris för den aktuella perioden.

I vårt fall är det vår förening som står på elnätsavtalet och pengarna kommer alltså så småningom in på föreningens konto. Detta elnätsavtal omfattar samtliga lägenheter och dessutom alla gemensamma utrymmen i vår fastighet. Varje lägenhet i vår förening har individuell mätning av den s k hushållselen och på den månadsfaktura som Riksbyggen skickar ut på din avgift finns också en kostnad för hushållselen.

Vi har under en längre tid bibehållet ett lågt pris för vår el och vi betalade fram till den 31 december bara strax över 1:- /kWh, vilket är betydligt under det pris föreningen har betalat under hela det gångna året. På detta sätt har föreningen under i stort sett hela den period som är aktuell för elprisstödet subventionerat våra priser för hushållsel. Skulle vi välja att ta del av elprisstödet individuellt skulle föreningen gå minus med hänsyn till det subventionerade priset och vi som medlemmar endast betala ca 22 öre/kWh under den aktuella perioden (det pris vi betalat 101 öre minus elprisstödet 79 öre), vilket inte är rimligt, enligt, vår bedömning.

Vi har också haft kontakt med Riksbyggen och de delar styrelsens uppfattning och de skulle, om vi valt att låta elprisstödet gå vidare individuellt, debitera kostnaden för, det enligt dem, ganska omfattande arbetet.

Med anledning av detta har styrelsen vid sitt senaste möte beslutat, att det elprisstöd som kommer till vår förening ska behållas i den gemensamma kassan. Det kommer att stärka vår gemensamma ekonomi och kommer som en intäkt på innevarande år.

Som vi tidigare har meddelat, så har priset för vår hushållsel höjts till 2,63/kWh exkl moms  fr o m den 1 januari 2023, vilket kommer att debiteras först på våra avgiftsavier för april månad.

Styrelsen

Laddstolpar i garaget

Arbetet med att installera nya laddstolpar i garaget, som påbörjats under dagen, kommer att fortsätta torsdag och fredag denna veckan.  Samtidigt kommer de gamla laddstolparna att bytas ut, så vi får samma system för samtliga stolpar då det gäller förbrukning.

Styrelsen

INFORMATION FRÅN TELIA

Här kommer information om teknisk data flytt till Telias nya Gemensamma KOmmunikations-plattform (GeKO) i Brf Mäster Johan (Riksbyggen)

Datum: 7 februari

Tid mellan: 09:00-17:00

Bakgrund:

Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam Kommunikations–plattform för Fiber.

Påverkan
För er som är nätägare (Fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter.

Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning.

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 90 200.

Har ni som fastighetsägare frågor eller funderingar kring dataflytten är ni välkomna att kontakta:

Anders Nilsson

Mail: Anders.z.nilsson@teliacompany.com

Med vänlig hälsning